ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ) НА КЛИЕНТИ НА ДИАНА КАБЕЛ ТВ ООД и ОПТИНЕТ ООД

I. ОРГАНИЗАТОР

1. Организатори на играта са „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД с ЕИК: 128029350 и „ОПТИНЕТ“ ООД, с ЕИК 128593568 със седалище и адрес на управление: град Ямбол 8600, ж.к. „Златен рог”, бл. 27, ет. 15.

2. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) на „Клиентът на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД“ и „ОПТИНЕТ“ ООД са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

3. Периодът за участие е от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4. В играта има право да участва всяко физическо и юридическо лице, което е заплатило до 31.12.2021 г. абонаментната си такса към дружествата за ползваната пакетна услуга за месец декември 2021 г.

5. За да вземе участие даден клиент на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД се изисква да е предплатил абонаментната си такса за ползваната пакетна услуга за месец декември 2021 г. в срок от 01.12..2021 г. до 31.12.2021 г. включително, за което получава от касите на отделните пунктове на дружеството 1 (един) талон за участие в томбола с награди. С един талон участникът може да спечели само една от обявените награди. Талонът трябва да бъде попълнен от участника в томболата като посочи личните си данни, три имена и адрес за кореспонденция.

6. Участието в томболата не е ограничено до местожителство на територията на Република България. В случай, че участникът е с адресна регистрация в чужбина, то в талона трябва да се посочат адрес за получаване на наградата на територията на България.

7. В играта нямат право да участват служители на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД и техни роднини по права линия.

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ

8. Всеки клиент, който в периода от 01.12..2021 г. до 31.12.2021 г. (включително) е предплатил към „ДИАНА КАБЕЛ ТВ” ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД абонаментната си такса за ползваната пакетна услуга за месец декември 2021 г. и е попълнил талон за участие в томболата, участва в кампанията с възможност да получи някоя от следните награди:

– телевизор на стойност 900 (деветстотин) лева;

IPAD на стойност 600 (шестстотин) лева;

– рутер на стойност 60 (шестдесет) лева.

9. Условията са валидни при сключване на нови абонаменти.

10. Тегленето на наградите ще се извърши публично в 16:00 часа на 06.01.2022 г. на адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ 27, ет.14 чрез изтегляне на талоните на печелившите лице от предварително запечатани и иззетите от пунктовете (магазините) на дружеството кутии (урни). На случаен принцип ще бъдат избрани печелившите в присъствието на нотариус и комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.

11. Печелившите лица ще бъдат информирани за това обстоятелство на посочения от тях телефон или електронен адрес, като същите следва да се явяват да получат наградата в рамките на пет работни дни, считано от 07.01.2022 г. на следния адрес на дружеството организатор град Ямбол 8600, ж.к. „Златен рог”, бл. 27, ет. 14

V. ПУБЛИЧНОСТ

12. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през срока на продължителност на играта (томболата) на сайта на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД: www.dtv.bg и www.optinet.bg

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, адрес, имейл, и телефон) да бъдат обработвани от „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на „ДИАНА КАБЕЛ ТВ“ ООД и „ОПТИНЕТ“ ООД е публикувана на интернет адрес: www.dtv.bg и www.optinet.bg

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

14. Всеки участник може да получи допълнителна информация с обаждане на тел.: 046/ 66 20 20 и 046/ 66 20 25 или на имейл: noc@optinet.bg.

15. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд. Тези правила са утвърдени от организатора на играта на 30.11.2021 г.

Топ